استان مازندران

نام استان:

 

مازندران

نام رئیس هیئت:

 

آقای محمد علی نژاد

 09111244588

نام نایب رئیس:

 

خانم سمیرا حسنی مقدم

09375749438

نام دبیر هیئت:

 

آقا مجتبی ابراهیمی

09111244751

تلفن هیئت:

 

2253080 – 0151

فاکس هیئت:

 

2253080 – 0151

2210441 - 0151

(فاکس رئیس هیئت)

وب سایت هیئت:
 

 http://mazandaranchess.com