استان کرمان

نام استان:

 

کرمان

نام رئیس هیئت:

 

آقای دکتر علیرضا موسی علی

 

نام نایب رئیس:

 

 

محبوبه فهیمی نسب

نام دبیر هیئت:

 

فرشاد ثمره شاهپسند

تلفن هیئت:

 

2718132 – 0341

 

فاکس هیئت: 

2718132 – 0341

وب سایت هیئت: http://shatranj-kerman.blogfa.com