استان خراسان جنوبی

نام استان:

 

خراسان جنوبی

نام رئیس هیئت:

 

 

محمد خسروی

نام نایب رئیس:

 

 

زهره بهدانی

خانم متین خسروی

نام دبیر هیئت:

جواد میرزایی

تلفن هیئت:

 

32424457 – 056

فاکس هیئت:

 

32441677 – 056

وب سایت هیئت:          http://birjandchess.ir