استان خراسان جنوبی

نام استان:

 

خراسان جنوبی

نام رئیس هیئت:

 

آقای علی جعفری

09155612359

نام نایب رئیس:

 

خانم زهره بهدانی

09151641805

نام دبیر هیئت:

آقای میزانی

09155628009

تلفن هیئت:

 

32424457 – 056

فاکس هیئت:

 

32441677 – 056

وب سایت هیئت:          http://birjandchess.ir