استان ایلام

نام استان:

 

ایلام

نام رئیس هیئت:

 

آقای محمد نیکوکار

نام نایب رئیس:

 

خانم بهنوش محمدی

09188402580

نام دبیر هیئت:

 

آقای مسعود فرجی

09185105800

تلفن هیئت:

 

3354448 – 0841

فاکس هیئت:

 

3354448 – 0841

وب سایت هیئت: