استان آذربایجان شرقی

نام استان:

 

آذربایجان شرقی

نام سرپرست هیئت:

 

آقای سید وحید میرزاده

 

نام نایب رئیس:

 

خانم سونا سید طراح

 

نام دبیر هیئت:

 

آقای مقصود گیاهی

09143059637

تلفن هیئت:

 

5539252- 0411

فاکس هیئت:

 

5573959 - 0411

وب سایت هیئت: http://www.eazchess.ir