استان لرستان

نام استان:

 

لرستان

نام رئیس هیئت:

 

آقای حمید گودرزی

نام نایب رئیس:

 

خانم معصومه رمضانی

09166970581

نام دبیر هیئت:

آقای حمید گودرزی

09161613118

تلفن هیئت:

 

0661-4232116

0661-2202062

فاکس هیئت:

 

4232116 – 0661

0661-4214892

وب سایت هیئت: http://www.lorestanchess.ir