استان کهکیلویه و بویراحمد

نام استان:

 

کهگیلویه و بویراحمد

نام سرپرست هیئت:

 

خانم زهرا لایق نژاد

09171411255

نام نایب رئیس:

 

 

نام دبیر هیئت:

آقای علی جعفری

09171438809

تلفن هیئت:

 

 2224640 - 0741

0741-3345778

فاکس هیئت: