استان خراسان رضوی

نام استان:

 

خراسان رضوی (مشهد)

 

نام سرپرست هیئت:

 

رضا پاشانجاتی

 

نام نایب رئیس:

 

 

جمیله عرفانیان

 

نام دبیر هیئت:

 

اسدالله طالبی

 

تلفن هیئت:

 

7635815– 0511

2469070– 0511

فاکس هیئت:

 

2461250-55 – 0511

وب سایت هیئت:  

     

http://www.razavichess.com