استان زنجان

نام استان:

 

زنجان

نام رئیس هیئت:

 

آقای وحید خالصی

نام نایب رئیس:

 

 

روشنک مینایی

نام دبیر هیئت:

 

جعفر مصطفوی

 

تلفن هیئت:

 

4244240 – 0241

فاکس هیئت:

 

4244240 – 0241

وب سایت هیئت: http://zanjanchess.ir