استان زنجان

نام استان:

 

زنجان

نام رئیس هیئت:

 

آقای مهدی حسینعلی

09125419372

نام نایب رئیس:

 

زهرا نعمتی فر

037004393

نام دبیر هیئت:

آقای عبدالوحید نوری

09127417250

 

تلفن هیئت:

 

4244240 – 0241

فاکس هیئت:

 

4244240 – 0241

وب سایت هیئت: http://zanjanchess.ir