مسابقات بین المللی فجر سبلان

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر اردبیل
نوع مسابقات : کشوری
۹ بهمن ۱۳۹۵