مسابقات بین المللی جام خزر

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر گیلان
نوع مسابقات : کشوری
۱ بهمن ۱۳۹۵