مسابقات ایرفلوت

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر مسکو
نوع مسابقات : کشوری
۳ اسفند ۱۳۹۵