استان خوزستان

نام شهر / شهر آبادان
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 آکادمی شطرنج اروند خوزستان آبادان آبادان - ایستگاه 2 - بهار5 - پلاک 12 فاطمه برقول     9335553039
2 مدرسه شطرنج اهواز خوزستان اهواز اهواز -گلستان -خ اردیبهشت -نبش بهمن محمد دلجو     9111361239
3 هدف خوزستان ماهشهر شهرک بعثت بوستان یک بهارستان 2بتا 211ب صادق بن سعید     9166511405