استان خراسان شمالی

نام شهر / شهر بجنورد
ردیف نام مدرسه نام استان نام شهر آدرس مدرسه مدیر مدرسه آدرس سایت آدرس تلگرام شماره تماس مدرسه
1 اندیشه نوین خراسان شمالی بجنورد طالقانی غربی نبش چهارراه زایشگاه معصومه مجردی     2234595
2 باشگاه شطرنج آرتین خراسان شمالی بجنورد خ.طالقانی شرقی طالقانی 7 رضاباغدار artinchess.ir   @  artins 8532260709