ویدیوهای دوره آموزشی تاکتیک شطرنج بر اساس مکتب روسیه ترجمه و صداگذاری از خانم نینا همتی زاده

۰۹ دی ۱۳۹۶

ویدیوهای دوره آموزشی تاکتیک شطرنج بر اساس مکتب روسیه ترجمه و صداگذاری از خانم نینا همتی زاده
مبحث تاکتیک
1- آچمزی بخش اول:http://www.aparat.com/v/Gkuwp
2-آچمزی بخش دوم:http://www.aparat.com/v/7Itfp
3-آچمزی بخش سوم:http://www.aparat.com/v/8ImsG
4- آچمزی بخش چهارم: http://www.aparat.com/v/1PzYj
5- آچمزی بخش پنجم : http://www.aparat.com/v/haW4A
6-آچمزی بخش ششم : http://www.aparat.com/v/mFA3l

1- حمله دو گانه ، بخش اول : http://www.aparat.com/v/8q3r7
2-حمله دو گانه ، بخش دوم :http://www.aparat.com/v/MjfDX
3- حمله دو گانه ، بخش سوم : http://www.aparat.com/v/Q5LRq
4-حمله دوگانه ، بخش چهارم : http://www.aparat.com/v/N3rvn
5-حمله دوگانه ، بخش پنجم :http://www.aparat.com/v/esuro

1-ضعف عرض آخر، بخش اول :http://www.aparat.com/v/p2LTw
2-ضعف عرض آخر، بخش دوم :http://www.aparat.com/v/14P3H
3- ضعف عرض آخر، بخش سوم: http://www.aparat.com/v/E2bp9
4- ضعف عرض آخر، بخش چهارم:http://www.aparat.com/v/1yd5T

1- اهداف تاکتیکی : http://www.aparat.com/v/NzFBR
2-انواع برتری در شطرنج: http://www.aparat.com/v/vFy9c
3- حرکات اجباری : http://www.aparat.com/v/1wocU
4- عملیات تاکتیکی : http://www.aparat.com/v/7TG1t
5- قربانی : http://www.aparat.com/v/nbqC1
6- ترکیب بد : http://www.aparat.com/v/AHLnV
7- بررسی ویژگی پوزیسیون برای ترکیب :http://www.aparat.com/v/8ZPJt
8- جلب کردن : http://www.aparat.com/v/Ip2Nc
9- منحرف کردن : http://www.aparat.com/v/IMsQ2
10-بلوکه کردن : http://www.aparat.com/v/n6Y8g
11- قطع ارتباط : http://www.aparat.com/v/aN769
مبحث شروع بازی

1- دانش شروع بازی در مقابل فهم شروع بازی (قسمت اول) :

http://www.aparat.com/v/vZ4lK
2- دانش شروع بازی در مقابل فهم شروع بازی (قسمت دوم ) :http://www.aparat.com/v/EQKj6
3-دانش شروع بازی در مقابل فهم شروع بازی (قسمت دوم ) :http://www.aparat.com/v/0n9vS
4- چگونگی بازی در شروع بازی : http://www.aparat.com/v/f20pz
مبحث آخر بازی
1-آخر بازی(1) اهمیت مطالعه آخربازی: http://www.aparat.com/v/a1Alt
2-آخر بازی (2) اطلاعات تئوریک و عملی در آخربازی: http://www.aparat.com/v/Kxj78
3-آخر بازی (3)طرح های اصلی در آخربازی : http://www.aparat.com/v/8xS61
4-آخر بازی (4)حمله به نقاط ضعف و پیاده های ضعیف حریف : http://www.aparat.com/v/Lv8eu
5-آخر بازی (5) پیاده رونده ی تنها: https://www.aparat.com/v/0oacj
6- آخر بازی (6)پیاده های رونده ی متصل : https://www.aparat.com/v/nDZQN
7- آخر بازی(7) پیاده رونده حمایت شده : https://www.aparat.com/v/U1paS
8- آخر بازی (8) پیاده رونده دور:https://www.aparat.com/v/xY1m6