جام بین المللی کارون سال 1396

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر کارون- خوزستان
نوع مسابقات : جهانی
۲۸ بهمن ۱۳۹۶