استان قزوین

نام استان:

 

قزوین

نام رئیس هیئت:

 

 

حسن نوری

نام نایب رئیس:

 

خانم سارا اکبری

09126810569

نام دبیر هیئت:

آقای محمد علی پیردهقان

09122819193

تلفن هیئت:

 

3345005 – 0281

3674000 – 0281

فاکس هیئت:

 

3686011 - 0281

وب سایت: qazvinchess.com