استان تهران

نام استان:

 

تهران

نام رئیس هیئت:

 

آقای دانشفر

09123441370

نام نایب رئیس:

 

خانم رینا فقیه نوبری

09122154871

نام دبیر هیئت:

 

آقای هوشنگ قندی 

09123573543

تلفن هیئت:

 

021-88991691-3

فکس هیئت:

 

021-88991691 داخلی 5

وب سایت هیئت: http://www.chesstehran.ir