استان تهران

نام استان:

 

تهران

نام رئیس هیئت:

 

 

مجتبی دانشفر

نام نایب رئیس:

 

هوشنگ قندی

سپیده شادیان

نام دبیر هیئت:

 

 

منوچهر جفره

تلفن هیئت:

 

021-88991691-3

فکس هیئت:

 

021-88991691 داخلی 5

وب سایت هیئت: http://www.chesstehran.ir