استان کردستان

نام استان:

 

کردستان

نام سرپرست هیئت:

 

 رامین روغنی

 

نام نایب رئیس:

 

 سوما محمدی

 

نام دبیر هیئت:

کامران اسدی

تلفن هیئت:

 

3248250 - 0871

فاکس هیئت:

 

3248250 – 0871

وب سایت هیئت: www.kurdchess.ir