استان سیستان و بلوچستان

نام استان:

 

سیستان و بلوچستان

نام سرپرست  هیئت:

 

آقای محمدرضا ریگی

 

نام نایب رئیس:

 

خانم فاطمه پدرام

 

نام دبیر هیئت:

آقای حمید ریگی

تلفن هیئت:

 

3217836 – 0541

فاکس هیئت:

 

3217836 - 0541

وب سایت هیئت: http://www.sbchess.ir