استان هرمزگان

نام استان:

 

هرمزگان

نام رئیس هیئت:

 

آقای شهرام سالاری

نام نایب رئیس:

 

فرزانه پیشدار

 

نام دبیر هیئت:

 

میلاد سلیمانیان

 

تلفن هیئت:

 

0761-6660801

09396681470

فاکس هیئت:

 

6681470 - 0761

وب سایت هیئت: http://hormozganchess.com