استان هرمزگان

نام استان:

 

هرمزگان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای ایرج رستمی چایجان

09173614577

نام نایب رئیس:

 

آ

 

نام دبیر هیئت:

آقای شهرام سالاری

09177690500

تلفن هیئت:

 

0761-6660801

09396681470

فاکس هیئت:

 

6681470 - 0761

وب سایت هیئت: http://hormozganchess.com