استان فارس

نام استان:

 

فارس

 

نام رئیس هیئت:

 

 

سیاوش جواهری

نام نایب رئیس:

 

 

 

هما نیک سرشت

نام دبیر هیئت:

امیرحسین شفیعی

 

تلفن هیئت:

 

0711-6364292

فاکس هیئت:

0711-6364292

 

وب سایت هیئت: http://www.farschess.ir