استان خوزستان

نام استان:

 

خوزستان

نام رئیس هیئت:

 

 آقای عبدالامیر خطیب زاده

09166005275

نام نایب رئیس:

 

خانم فرناز نصیر پور

09338186541

نام دبیر هیئت:

آقای سیدرضا سید مرتضایی

09163050826

تلفن هیئت:

 

3381121 – 0611

 

فاکس هیئت:

 

3381121 – 0611

وب سایت هیئت: 

 www.khzchess.ir