استان یزد

نام استان:

 

یزد

نام رئیس هیئت:

 

 

وحیده صوابیه

نام نایب رئیس:

 

مهدیه السادات اعلی زاده

 

نام دبیر هیئت:

 

 

محمدرضا همتی

تلفن هیئت:

 

6239797 – 0351

فاکس هیئت:

 

6280085 – 0351

وب سایت هیئت:

 

www,chess.ir
ایمیل هیئت: nfo@chess.ir