استان اصفهان

نام استان:

اصفهان

نام رئیس هیئت:

آقای حسین گلشنی

09133176043

نام نائب رئیس:

خانم سارا مهر نجات

09137390658

نام دبیر هیئت:

آقای عباسعلی دستجردی

09132138387

تلفن هیئت:

5685100 – 0311

2229659 – 0311

فاکس هیئت:

5684888 – 0311

وب سایت هیئت: http://www.esfahanchess.ir