استان مرکزی

نام استان:

 

مرکزی

نام رئیس هیئت:

 

کامران مدنی

نام نایب رئیس:

 

 

ایراهیم فروهر

مریم زهرابی

نام دبیر هیئت:

 

نادر پیلوایه

تلفن هیئت:

 

3675850 – 0861

3677040 - 0861

فاکس هیئت:

 

3675859 – 0861

وب سایت هیئت: aa