استان همدان

نام استان:

 

همدان

نام سرپرست هیئت:

 

 امیر عرفان هاشمی

نام نایب رئیس:

 

 ایرج گلپایگانی

بهاره قربانی

 

نام دبیر هیئت:

 خشایار پورمسلمی

 

تلفن هیئت:

 

38244950 -081

فاکس هیئت:

 

38236400 -081

 

وب سایت هیئت: http://www.hamedachess.ir