استان گیلان

نام استان:

 

گیلان

نام رئیس هیئت:

 

کیومرث بیات

نام نایب رئیس:

 

 

کاویان داداش زاده

سیمین کلهری فدایی

نام دبیر هیئت:

محمد ترازی

 

تلفن هیئت:

 

7237109 – 0131

فاکس هیئت:

 

7223050 – 0131

وب سایت هیئت: