استان سمنان

نام استان:

 

سمنان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای محمود رضا گل هاشم

09393050093

نام نایب رئیس:

 

خانم حمیده رستمی

 

نام دبیر هیئت:

آقای محمد حسن جوادی

09122311321

تلفن هیئت:

 

4453740 – 0231

فاکس هیئت:

 

4442735 – 0231

3326968 – 0231

وب سایت هیئت: http://www.semnanchess.com