استان گلستان

نام استان:

 

گلستان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای اسماعیل دهباشی

 

نام نایب رئیس:

 

مریم توانا

09119716574

نام دبیر هیئت:

آقای محمد ابراهیم ام

09111713561

تلفن هیئت:

 

2230861 – 0171

فاکس هیئت:

 

2230861 – 0171

سایت هیئت:
 

 http://golestanchess.com