استان گلستان

نام استان:

 

گلستان

نام سرپرست هیئت:

 

اسماعیل دهباشی

 

نام نایب رئیس:

 

مریم توانا

 

نام دبیر هیئت:

 

احسان احمدی

 

تلفن هیئت:

 

2230861 – 0171

فاکس هیئت:

 

2230861 – 0171

سایت هیئت:
 

 http://golestanchess.com