استان قم

نام استان:

 

قم

نام رئیس هیئت:

 

آقای حسین رحمتی نشاط

09127490494

نام نایب رئیس:

 

خانم مسعوده کشاورزی

09126511205

نام دبیر هیئت:

آقای محمد صادق خاوری

09122530034

تلفن هیئت:

 

2906700 – 0251

فاکس هیئت:

 

2906700 – 0251

وب سایت هیئت: aa