اخبار

۲۳ تير ۱۳۹۰

ای آفتاب حُسن برون آ دمی ز ابر

کان چهره مشعشع تابانم آرزوست...