"نقی هجرتی" سکاندار شطرنج استان خراسان شمالی باقی ماند

۱۳ شهريور ۱۳۹۷