مسابقات قهرمانی استان چهار محال وبختیاری

۰۱ مرداد ۱۳۹۷

نفرات برتراین مسابقات به شرح ذیل مشخص شدند :

بخش آقایان:
قهرمان: چنگیز رضایی
نایب قهرمان: مساود کبیری
مقام سوم:احمد فرازنده

بخش بانوان:
قهرمان : مریم عباسی
نایب قهرمان: نرگس کاوه
مقام سوم: صبا رشیدی

نفرات برتر رده های سنی پسران:
رده سنی کمتر از 8سال "شهریار اسدی" رده سنی کمتر از 12سال "رضا دهقانی"، رده سنی کمتر از 16سال "نیما کریمزاده"

نفرات برتر رده های سنی بانوان:
رده سنی کمتر از 8سال "بهار دارابی" ،رده سنی کمتر از 12 سال"غزل میرزاخانی"،رد سنی کمتر از 16 سال "زهرا خسروی"