کارگاه گردشگری ورزشی برگزار می شود

۱۳ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج سمینار مدیریت نوین گردشگری با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ 96/11/4 و کارگاه مدیریت گردشگری ورزشی در تاریخ 96/11/5 از ساعت8 الی 16 در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار خواهد شد.

هزینه شرکت در سمینار مدیریت نوین گردشگری با رویکرد توسعه پایدار 3/600/000 ریال و

هزینه شرکت در کارگاه مدیریت گردشگری ورزشی 3/700/000 ریال

علاقمندان جهت شرکت در این دوره می توانند درخواست خود را تا ساعت 10 صبح روز شنبه (96/10/16) به فکس فدراسیون شطرنج (88951514) ارسال نمایند.