مسابقه سریع آزاد خوزستان برگزار شد

۱۰ دی ۱۳۹۶


مسابقه سریع آزاد خوزستان با حضور102شطرنجباز طی 9 دور به میزبانی اهواز برگزار گردید.
 در پایان "علیرضا بساق زاده" به مقام قهرمانی دست یافت."محمد دلجو" و "حسین معمار زاده" دوم و سوم شدند.