اصول حمله به شاه قلعه رفته در جناح موافق با تدریس استاد "حق شناس"

۰۹ دی ۱۳۹۶

 اصول حمله به شاه قلعه رفته در جناح موافق با تدریس استاد "حق شناس"

https://www.aparat.com/v/Pk1Sv