رئیس فدراسیون

 رئیس فدراسیون

نام و نام خانوادگی:فرهاد نیکوخصال
سال تولد:0
محل تولد:
آدرس پست الکترونیکی:
آخرین مدرک تحصیلی:

نایب رئیس

 نایب رئیس

نام و نام خانوادگی:سیدمحمدعلی سادات منصوری
سال تولد:0
محل تولد:
آدرس پست الکترونیکی:
آخرین مدرک تحصیلی:

نایب رئیس بانوان

نایب رئیس بانوان

نام و نام خانوادگی:شادی پری در
سال تولد:0
محل تولد:
آدرس پست الکترونیکی:
آخرین مدرک تحصیلی:

مشاور رئیس فدراسیون

مشاور رئیس فدراسیون

نام و نام خانوادگی:احسان قائم مقامی
سال تولد:1362
محل تولد:تهران
آدرس پست الکترونیکی:eghaemmaghami@yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت ورزش

h

دبیر

 دبیر

نام و نام خانوادگی:محسن سمیع زاده
سال تولد:0
محل تولد:تهران
آدرس پست الکترونیکی:
آخرین مدرک تحصیلی:

مدیر اداری و پشتیبانی فدراسیون

 مدیر اداری و پشتیبانی فدراسیون

نام و نام خانوادگی:محمد بنائی
سال تولد:1346
محل تولد:تهران
آدرس پست الکترونیکی:Mohammad.banaei@yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم

 

فعالیت و سوابق ورزشی

 

  • همکاری با فدراسیون شطرنج در طول 12 سال گذشته
  • مسئول دبیرخانه فدراسیون شطرنج
  • مدیر تدارکات و پشتیبانی فدراسیون شطرنج
  • مسئول تشریفات فدراسیون شطرنج
  • مسئول صدور احکام فدراسیون شطرنج
  • مدیر اجرایی فدراسیون شطرنج
  • مسئول مرکز ISP فدراسیون شطرنج
  • داور درجه سه شطرنج
  • مربی درجه سه شطرنج