بازگشت نمایندگان شطرنج از هفدهمین دوره رقابت های انفرادی آسیا