برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه با حضور 2018 شرکت کننده در ائل گلی تبریز