مسابقات قهرمانی رده های سنی زیر 8 تا 12 کشور 1397 (بخش سریع)