تصاویر بازگشت "پرهام مقصودلو" و "سید محمد امین طباطبایی" به تهران که با استقبال مسئولین فدراسیون شطرنج ،خانم "پری در" ، خانم "بیات" و آقای "سادات منصوری" همراه بود.