مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان-2014 آفریقای ج