مسابقات اولین جام شطرنج اکو-12 لغایت 21 شهریور1393