اولین دوره مسابقات بین المللی بهین باز آفرین البرز