افتتاح خانه شطرنج گرمسار با حضور دکتر احمدی و مهندس پهلوان زاده - مرداد 98