مسابقات رپید بزرگداشت محمد زارعی خبرنگار قدیمی کیهان ورزشی/ عکسها از مهدی گروئی - فروردین 98