بیست و هفتمین دوره جام بین المللی فجر

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر تهران
نوع مسابقات : جهانی
۱۶ بهمن ۱۳۹۷