اپن مسکو

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر روسیه - مسکو
نوع مسابقات : آسیایی
۹ بهمن ۱۳۹۵