فینال قهرمانی کشور (آقایان) سال 1396

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان تهران -  شهر بوشهر
نوع مسابقات : کشوری
۱۸ اسفند ۱۳۹۶

مسابقات فینال قهرمانی کشور